بازگشت غرورآفرین ورزشکاران نابینا و کم بینا از مسابقات جهانی