قهرمانان واقعی جنگ شما نیستید که این همه جنگ و حضور در آن را اعلام می‌کنید