استاندار اصفهان: قهرمانی سپاهان مسئولیت ما را مضاعف کرد