استاندار ایلام: دولت عراق تعرفه های گمرکی را به روال گذشته برگرداند