رييس‌جمهوري در تبريز: هيچکس نمي تواند با احساسات مردم ايران و آذربايجان بازي کند.