امروزه بانک ها بايد بر اساس مصالح کشور قدم برداشته و در توليد نقش پررنگ داشته باشند