پیام تشکر دفتر رهبری به انجمن اسلامی مدرسین و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات