هیچکس حق ندارد با احساسات تبریز بزرگ بازی کند/ تنبیه مقصران