مستند «مهمان ناخوانده» اسیمای خراسان رضوی پخش می‌شود