ایجاد اشتغال پایدار در روستاها از مهاجرتها جلوگیری می کند