سنگری: شعر انقلاب حتی در ذهن آفرینندگانش به درستی تحلیل نشده است