الگوی پیشرفت یک میثاق ملی است نه صرفا حرکت حاکمیتی