اهالی کتاب به جای ورزشکاران و هنرمندان/ ۱۰۰ ارتباط زنده تلویزیونی با نمایشگاه کتاب