معینی: عملکرد ملی‌پوشان جوان مقابل ایتالیا مطلوب بود