هشدار برای استفاده از نرم افزارهای مخرب؛ راحت اعتماد نکنید