آغاز جداسازی برنامه های فرهنگی از معاونت اجتماعی شهرداری