وحيانی بودن، مانع فهم نيست/ از جانب خدا نبودن قرآن تفکر جاهلی است