کمک هزینه میلیونی برای پذیرفته شدگان بخش نمایش یادواره طلوع خرداد