جراحی شکستگی‌های اطراف مفصل ران، بیشترین شکایات در نظام پزشکی