الگوی پیشرفت باید با استفاده از همه رشته ها ترسیم شود