ادامه روند مثبت تراز بازرگانی و تجارت خارجی در سال جاری