یادش بخیر اون قدیما وقتی که ما بچه بودیم زندگیمون شیرین بود