کمال خرازی: تأثیر دیپلماسی علم و فناوری بر سیاست خارجی کشور متقابل است