خشک شدن دریاچه ارومیه باعث بروز گرد و غبار شده است