قصه پریشانی بیماران شهرستانی در پایتخت/سرگردانی برای یک عکسبرداری ساده...!