کارخانه لوله صفا با وعده پرداخت بخشی از معوقات کارگران تعطیل شد