گلدن استیت نخستین فینال را مقابل هوستون راکتس پیروز شد