استولتنبرگ بر اجرای کامل توافق مینسک در شرق اوکراین تاکید کرد