آمادگی برای سوادآموزی به ۱۵ هزار تبعه خارجی در سال جاری