حضرت آیت الله سبحانی: منبری های سعودی برای حفظ تاج و ...