سرمایه گذاران دارای طرح اقتصادی در گلستان حمایت می شوند