تلفات حوادث کار در استان سمنان ۷۳ درصد افزایش داشت