هفت خیابان غیرمجاز به یکی از مناطق شهرداری اهواز افزوده شده است