رفع تصرف از 51 هکتار از اراضی ملی در ارزوئیه انجام شد