شورای مشورتی امورخواهران کانون های مساجد البرز برگزار شد