روند کاهش سطح طراز آب دریاچه ارومیه امسال متوقف شد