انتقال تجربیات ایران مانع تکثیر گروه‌های تروریستی در منطقه است