مخابرات اصفهان در حذف پیامک‌های تبلیغاتی ‌ناتوان است