اگرمک‌فارلین رو نمی‌شدبا آمریکا به جای خوبی می‌رسیدیم!