دستگیری اوباش خیابانی شرق و جنوب تهران/جزئیات پاتک شبانه پلیس