بررسی طرح تحقق اقتصاد مقاومتی هفته آینده در نشست علنی مجلس