سفر معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه به تهران