وضعیت یمن دست نشانده بودن سازمان‌های بین‌المللی را اثبات می‌کند