استقبال بازار مسکن از تسهیلات خرید مسکن/ عقبایی:امیدواریم تغییری در افزایش قیمت بازار ایجاد نشود