شرکت گاز خطر ناکترین سازمان کشور است، با مردم نمی تواند شوخی کند / خطای پیمانکاران در مسائل HSD بخشوده