استقبال پرشور ديار ستارخان از دکتر روحاني و کاروان دولت تدبير و اميد