رواج پدیده ای به نام «تفریحات مخفی متاهلان پولدار»