کمندانی: کارمان دشوار است اما می‌خواهیم الهلال را حذف کنیم