آیت الله شاه آبادی خطاب به رییس کل بانک مرکزی: چرا ...