تاسیس حزبی رمزآلود در ایران /هدف ما خودمختاری کردستان است